...

Основни подаци

Назив школе: Уметничка школа у Краљеву

Адреса: Цара Лазара бр. 38  /  36 000 Краљево

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

Степен / врста образовања: Средња школа / стручно и уметничко образовање

Жиро рачун школе:

ПИБ:

Матични број:

 

Уметничка школа у Краљеву је једна од малобројних школа у Србији која се бави образовањем  у области ликовне уметности и дизајна. Врло брзо (одмах по упису својих првих матураната на факултете), школа стиче углед, скромно речено, добре школе. Најмлађа у региону, основана је 2004 године као 10-та средњошколска установа у Краљеву. Школа уписује два одељења (40 ученика) годишње у три образовна профила:  Ликовни техничар,Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и Техничар дизајна графике. 160 ученика, 42 наставника, 5 радника управе (директор, секретар, шеф рачуноводства, педагог, библиотекар) и 4 помоћна радника чине кориснике  школског простора и актере наставних и других активности. Просторије школе налазе се на првом спрату зграде у центру града, познате као „Гвожђар“, преко пута главне поште и уз раме Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“. Радни ритам је организован у две смене (први и трећи – други и четврти разред) које ротирају на месец дана. Располажемо са 9  наставних просторија, библиотеком, 2 магацина, наставничком зборницом и канцеларијама (2) за управу. Школа је на спољашњем вредновању (официјелни преглед школе од стране надлежног министарства) добила оцену 3 (скала вредновања је од 1 до 4), без сопствене зграде и услова који прате тај недостатак. Наша школа врло радо учествује у ваннаставним активностима и акцијама, у својој организацији или организацији других, сличних и различитих установа.

Зграда

Позиција и просторни услови зграде у којој школа ради, за број ученика који се школује и број и врсту образовних профила које школа има, након проширења и адаптације 2014 године, слободно се могу назвати одличним. Наравно, идеалне услове школа би могла имати једино изградњом простора по нормативима које прописује надлежно министарсво. У више наврата вођени су разговори са локалном самоуправом, која је јасно показивала  жељу .да проблем просторија за рад Уметничке школе у Краљеву,трајно реши. Друга, такође добра солуција о којој се размишља јесте одабир простора у власништву локалне самоуправе, који би се определио за трајну и потпуну адаптацију и прилагођавање истог важећим нормативима и преко тога модернизованом извођењу наставе.